CHKO Brdy

Rozšíření Chráněné krajinné oblasti Brdy od ledna 2016

Dne 1. ledna 2016 došlo ke zrušení Vojenského újezdu Brdy a k připojení vojenské oblasti o výměře 260 kilometrů čtverečních k Chráněné krajinné oblasti Brdy. Území bylo rozděleno Středočeskému a Plzeňskému kraji a i nadále zůstává v majetku Ministerstva obrany České republiky.

Nová rozloha CHKO Brdy 345 km2

Až na Posádkové cvičiště Jince a uzavřené vojenské areály byl bývalý vojenský újezd zpřístupněn veřejnosti. Součástí CHKO Brdy o rozloze 345 km čtverečních jsou nově paleontologická naleziště, skalní výchozy, kamenná moře a sutě. Přibližně 86 procent území tvoří lesy, v nichž se daří kosatci sibiřskému, rosnatce okrouhlolisté, suchopýru pochvatému, raku kamenáči nebo škebli rybniční.

Značení turistických tras

Na území vojenského újezdu smí hospodařit Vojenské lesy a statky ČR a Agentura hospodaření s nemovitým majetkem. Na celém území probíhá pyrotechnická očista, po jejímž dokončení dojde k vybudování turistických a cyklistických tras. Vjezd motorových vozidel je zakázán a výjimky mohou udělit Vojenské lesy a statky ČR se sídlem v Jincích.

Ochrana vodních zdrojů

Bývalé vojenské území začleněné do CHKO Brdy je současně chráněnou oblastí přirozené akumulace vod a platí zde zákaz vstupu do 1. stupně ochranného pásma vodních zdrojů. Při vstupu do CHKO Brdy budou turisté upozorněni informačními tabulemi, že se jedná o chráněnou krajinnou oblast.

Omezení v CHKO Brdy

K CHKO Brdy se váže řada omezení a pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody je možné upravovat koryta vodních toků, odbahňovat vodní plochy, používat hnojiva rozptýlená letadly, odstraňovat vegetaci z vodních ploch, vyhlašovat nový rybářský revír, provádět terénní zásahy, vymezovat stezky, pořádat akce s více než 100 účastníky a provádět horolezecké značení a horolezeckou činnost mimo vyznačené terény.