Financování rozvoje v Brdech

Přestože na území dnešního CHKO Brdy cvičila takřka 80 let armáda, jedná se o jedno z nejméně pozměněných míst v republice. Dost možná právě proto, že zde cvičila. Správci území hledají peníze nejen na opravy stávajících objektů, ale zejména na výstavbu nových. Další velkou položkou je značení. To vše ve jménu turismu a zvýšení cestovního ruchu v oblasti. Ten by se měl stát pro toto specifické místo základním zdrojem příjmu. Myslí si to jak stát, tak správci území i obyvatelé blízkého okolí. Možností jak získat finance, je ale mnohem více.

Dotační tituly

Obce, které se nacházejí na území CHKO Brdy (je jich 27) mají výhodu při vyřizování žádostí z národních i evropských dotačních titulů. Zejména mají vyšší šance získat finanční prostředky na výstavbu čističek odpadních vod, opravu komunikací, hospodaření s odpady, aj. Region se celkově od počátku roku 2016 těší velké popularitě a často jej zmiňují média.

Velkým tématem pro investice na tomto území je doprava a způsoby dopravy. Jelikož se jedná o chráněné území, přitékají sem od státu řádově desítky milionů korun. Kupříkladu jen na nákup elektrokol a specifických stojanů vypsalo na podzim 2016 MŽP dotační titul v celkové výši 20 milionů korun. Další finance pak MŽP plánuje uvolit v prvním čtvrtletí 2017, a to na pořízení informačních panelů, úpravu cest, výstavbu laviček, atd.

Peníze z míst/a

Zrušení vojenského újezdu Brdy přineslo okolním obcím benefit ve formě navýšení jejich katastrálního území. Díky rozšíření stávajícího území dostanou do rozpočtu obce více peněz z daní. Nejvíce na tom vydělají obce Skořice a Strašice. V obou případech jde o navýšení katastrálního území o více než 2000 ha. Od roku 2017 by kupříkladu Strašicím mělo toto rozšíření území přinést finanční prostředky ve výši 1,5 milionu korun.

Dalším příjmem pro obce by měla být návratnost prozatímních investic do výstavby záchytných parkovišť. Vjezd do CHKO Brdy je totiž až na výjimky zakázán. A okolní obce jsou co do rozlohy hlavně malé a dobře zaparkovat zde mají často problémy i místní obyvatelé. Lze také očekávat, že některá parkoviště budou placená. Celkově jich je v plánu pět až sedm. Někteří soukromníci v oblasti si však staví celé wellness komplexy, a to po dohodě s obcemi, které na to nemají vlastní peníze.

Destinační společnost pro Brdy

CHKO Brdy, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), stát, fondy EU, členské příspěvky, aj. – všechny tyto subjekty přislíbily své finanční prostředky na podporu vzniku Destinační společnosti pro Brdy. Není to ojedinělý projekt v ČR. Destinační společnosti jsou zpravidla zakládány jako neziskové organizace, které případný hospodářský výsledek použijí na další rozvoj.

I tato pro Brdy bude mít na starost koncepční řízení podpory a rozvoje cestovního ruchu v oblasti nové CHKO. Do její činnosti pak budou mít možnost mluvit všichni, kteří se na jejím financování podílejí. Neměly by tak být umlčeny hlasy žádné z obcí, subjektů v regionu či krajů. Všichni ti se také shodli na formě finanční podpory tohoto projektu.

Všechny subjekty se shodují také v otázce, kde region doposud ztratil nejvíce potencionálních peněz z turistického ruchu. Je to absence „značky“ regionu, která je v moderní době především tím, co prodává.