Příroda v újezdu

Vzácné živočišné a rostlinné druhy v újezdu

Bývalý Vojenský újezd Brdy, rozkládající se ve Středočeském a Plzeňském kraji, je v současnosti Chráněnou krajinnou oblastí Brdy. Na tomto území se můžete setkat se vzácnými rostlinami a živočichy a se zajímavými přírodními útvary. Každý turista by se měl proto v oblasti chovat ohleduplně a dle doporučených pravidel.

Pozitivní vliv na přírodu uzavřeného území

Ochránci přírody se proto zabývají tím, jak chránit přírodu v tomto újezdu a zvláště některé druhy rostlin a živočichů, které přežívaly díky činnosti armády. Příkladem je listonoh letní, obývající kaluže v zemi rozbrázděné těžkou vojenskou technikou. Na tomto vojenském území se také mimořádně daří populaci rysa ostrovida, lesní zvěři, zajícům a drobným hlodavcům.

Krajina v Brdech

Krajina v Brdech

Rak kamenáč svědčí o čistotě vody

Dalším vzácným živočichem na území újezdu je drobná rybka vranka obecná, mihule potoční nebo rak kamenáč, vyskytující se v nejčistších tocích. Nad hlavami vám tu může proletět čáp černý nebo orel mořský. Jakým způsobem ale s výskytem těchto živočišných druhů zahýbe turismus, o tom se lze jen dohadovat.

Rostliny ve vojenském újezdu

Vojenskou činností došlo k vykácení lesních ploch. V novém biotopu se začalo dařit vřesu a vznikla lokalita podobná severské tundře. V těchto mokřadech a močálech se vyskytuje rosnatka okrouhlolistá z čeledi masožravých rostlin nebo pobřežnice jednokvětá, jež je citlivá na čistotu vody. Klub českých turistů se proto v nejbližší době chystá na značení prvních tras pro pěší a cyklisty, jež povedou mimo tyto lokality.

Přírodní útvary na území újezdu

Z přírodních útvarů v bývalém vojenském újezdu stojí za zmínku množství studánek s pitnou vodou, jedinečné skalní vyhlídky, kam s oblibou jezdili turisté za první republiky, Fajmanovy skály nebo vrch Plešivec, Žďár a Třemšín. V současné době platí na celém území Chráněné krajinné oblasti Brdy zákaz vjezdu motorových vozidel.